site Android mobile spy software-keylogger Gps espion pour iphone Kit espion spy gear Travian comment Spy Iphone 4 spy microphone Video surveillance telephone mobile Telecharger logiciel Logiciel espionnage android gratuit Meilleur Enlever logiciel Spy software iphone 600 free link site Application surveillance iphone 6 Plus Logiciel mouchard iphone 5s site Comment espionner quelquun dans une maison Espionner iphone 5 non jailbreakГ© Application pour espionner portable gratuit Video surveillance press here site Logiciel espion telephone avis

GRC Ajdovščina

Pomoč

Organiziranost zavoda

Organiziranost gasilstva v občini Ajdovščina

 

Uvod

 

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran in vključen v sistem zaščite in reševanja (v nadaljevanju ZIR)  v občini Ajdovščina. Poklicno gasilstvo je v občini organizirano kot obvezna lokalna javna služba za opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požarih ter nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah,  nalog iz naslova MORS Uprave RS za zaščito in reševanje ter druge določene naloge.

 

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno gasilsko enoto, ki jo je Občina Ajdovščina že leta 1993 ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog gašenja požarov, vseh preventivnih nalog iz naslova varstva pred požari in vseh oblik tehničnega reševanja na območju občine Ajdovščina.

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje, delovanje in financiranje. Župan občine je pristojen in odgovoren za spremljanje in izvajanje nalog iz področja gasilstva.

 

V Sloveniji ureja področje gasilstva Zakon o Gasilstvu, ki na osnovi kriterijev in  meril o opremljanju, organiziranju in usposabljanju zagotavlja opravljanje nalog preko gasilskih organizacij.

 

Organizacija varstva pred požarom v občini Ajdovščina

 

Za izvrševanje posameznih nalog s področja varstva pred požarom in gasilstva v občini Ajdovščina skrbijo naslednji organi oziroma organizacije:

 • Občina Ajdovščina
 • Občinski štab za civilno zaščito občine Ajdovščina
 • GRC Ajdovščina
 • Gasilska zveza Ajdovščina
 • Prostovoljna gasilka društva občine Ajdovščina
 • Druge organizacije in strokovne službe

 

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno teritorialno gasilsko enoto, ki jo je Občina Ajdovščina ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog zaščite in reševanja na območju celotne občine. GRC Ajdovščina je osrednja gasilska enota v občini.

 

Gasilska zveza Ajdovščina združuje gasilska društva na nivoju občine Ajdovščina zaradi opravljanja organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva. Gasilska zveza poleg svojih občinskih nalog opravlja tudi organizacijske in strokovne tehnične naloge gasilstva, za katere jih je pooblastila država ali lokalna skupnost.

 

Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu na osnovi pooblastila občine in v skladu z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti.

Operativni gasilski načrt ureja organizacijo, obveščanje in alarmirane ter delovanje gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom.

 

Gasilske enote za opravljanje gasilske službe v  občini Ajdovščina:

 

Enote za opravljanje javne gasilske službe  so določene na podlagi sklepa občine Ajdovščina. Te enote so:

 • Poklicna gasilska enota – Gasilsko reševalni center Ajdovščina (GRC)
 • Prostovoljna gasilska enote po naslednjih gasilskih društvih (PGD).

                                                                                                      

 

PGD Ajdovščina

Prostovoljna enota

Tovarniška cesta 3 H,  5270 AJDOVŠČINA

PGD Col

Prostovoljna enota

Col 78,  5273 COL

PGD Selo

Prostovoljna enota

Selo 7, 5262 ČRNIČE

PGD Šmarje

Prostovoljna enota

Šmarje 48 A, 5295 BRANIK

GRC Ajdovščina

Poklicna enota

Tovarniška cesta 3 H,  5270 AJDOVŠČINA

 

Operativni okoliši so določeni s sklepom gasilskega poveljstva GRC Ajdovščina in GZ Ajdovščina. Organizacija dela poteka v skladu s Pravilnikom za izvajanje in vodenje intervencij, operativnih nalog in drugih nalog ter dogovorom oziroma sklepom poveljstva o vodenju in poveljevanju na intervencijah.

 

Kategorije teritorialnih gasilskih enot se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:

 • Število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem področju gasilske enote.
 • Tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju GE.

 

Župan občine Ajdovščina je v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002) oceno požarne nevarnosti Občine Ajdovščina in ugotovitev iz tega projekta, na podlagi strokovnih služb s sklepom št. 851-1/02 z dne 18.3.2004 določi naslednjo kategorizacijo gasilskih enot na območju občine Ajdovščina:

 

Gasilska enota

Z izpolnjevanjem minimalnih pogojev

Obsega KS, naselja

JZ GRC Ajdovščina

V. (poklicna enota) GEŠP

Celotna občina

PGD Ajdovščina

II.

Ajdovščina, Lokavec, Budanje, Dolga Poljana, Cesta, Dobravlje, Skrilje, Stomaž, Vipavski Križ, Male Žablje, Planina, Ustje, Žapuže, Kožmani, Grivče, Tevče, Plače

PGD Col

II.

Col, Podkraj, Otlica-Kovk, Predmeja, Višnje, Bela, Vodice, Žagolič, Malo Polje, Križna Gora, Gozd

PGD Selo

II.

Selo, Vrtovin, Črniče, Batuje, Brje, Kamnje-Potoče, Gojače-Malovše, Batuje, Ravne

PGD Šmarje

I.

Šmarje, Gabrje, Velike Žablje, Vrtovče Zavino

 

 

Delovanje GRC Ajdovščina v skladu s pogodbami in dogovori

 

Vlada RS je določila GRC Ajdovščina za izvajanje naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, ki so javno dobro s katerimi upravlja država, ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena, na območju za katerega je GRC ustanovljen in na širšem območju, kadar je poklican na intervencijo.

 

Širše območje je območje sosednje občine Vipava.

 

Dejavnosti zavoda GRC Ajdovščina

Gasilsko reševalni center Ajdovščina opravlja naslednje dejavnosti:

 • Gašenje vseh vrst požarov
 • Zaščita in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah
 • Tehnično reševanje
 • Servisne dejavnosti
 • Vzdrževanje gasilskih naprav, sredstev in tehnike
 • Preizkušanje hidrantnega omrežja
 • Prevozi vode
 • Izobraževanje s področja gasilstva in
 • Druge dejavnosti

 

Organizacija v GRC Ajdovščina

V zavodu GRC Ajdovščina je delo organizirano po področjih in poteka v naslednjih organizacijskih oblikah:

 • Operativna gasilsko reševalna enota, v kateri se opravlja dejavnosti gašenja požarov, reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nezgodah. Operativna enota je razporejena na štiri izmene. Vsaka izmena ima vodjo izmene.
 • Preventivna služba v kateri se opravlja preventivna gasilska dejavnost, svetovanje in uvaja novosti razvoja stroke
 • Vzdrževalna služba, v kateri je organizirano vzdrževanje in čiščenje objekta, vzdrževanje vozil in opreme
 • Servisna služba v kateri je organizirano servisiranje RGA aparatov in meritve ter tehnični nadzor hidrantnega omrežja
 • Računovodska služba v kateri se opravlja računovodska in knjigovodska dela

 

Načrt alarmiranja GE v občini Ajdovščina

 

Alarmiranje gasilskih enot v občini Ajdovščina se izvaja ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč, na podlagi preverjenih obvestila prebivalcev, organov, gospodarskih družb, zavodov in drugih.

 

Načrt alarmiranja predpisuje način alarmiranja GE, alarmiranje znotraj sistema zaščite in reševanja pa poteka v skladu z načrtom za aktiviranje in obveščanje izvajalcev ukrepov zaščite in reševanja občine Ajdovščina.

 

Alarmiranje izvajajo centri za obveščanje (112), gasilske organizacije in pristojne službe.

 

 

Cilji GRC, PGD občine Ajdovščina

 

Cilji razvoja požarnega varstva v občini Ajdovščina so srednjeročno indolgoročno planiranje prioritet organizacij, potreb financiranja gasilstva v širšem pomenu.

Podlaga za določitev planov iz prejšnjega odstavka so načela varstva pred požari, trenutno stanje gasilstva v občini ter interakcija med subjekti požarnega varstva v občini njihovimi izraženimi in upravičeni predlogi in na drugi strani oblastjo in njenimi zmožnostmi ter zakonsko določenimi obvezami.

 

Cilji so vsekakor povečati kvaliteto gasilstva, ohranjati in povečati tradicijo z vidika zgodovinske dediščine, povečati stopnjo požarne varnosti na celotnem območju občine Ajdovščina (z gradbenimi, prostorskimi in tehničnimi ter drugimi ukrepi), vzpostavili petletni plan opremljanja javnega zavoda GRC, tako z vozili kot tudi  z opremo, na podlagi števila intervencij, ujm in naravnih nesreč - kadrovsko povečati poklicno enoto.

 

Poklicni gasilci skupaj s prostovoljnimi gasilci, ki s svojim znanjem, s tehniko in opremo ter požrtvovalnim delom skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja na zelo velikem in nepredvidljivim področju kot je občina Ajdovščina si za osnovni cilj postavljajo med ostalim tudi nove primerne-sodobne prostore.

 

Nova gasilska postaja bo pridobitev za boljše delovne pogoje zaposlenih v GRC, prebivalcem Ajdovščine in okolice pa bo dala kvalitetnejšo gasilsko reševalno službo. Skrb za varnost ljudi in njihovega premoženja bo še naprej prva in primarna naloga slehernega gasilca v sistemu ZIR občine Ajdovščina.

 • Iz galerije

  • PROMETNA NESREČA!
  • Požar osebnega vozila!
  • PROMETNA NESREČA!
  • Vleka kamiona s prikolico!
  • PROMETNA NESREČA!
  • Podrto drevo!
  • PROMETNA NESREČA!
  • Požar-kontejner!
 • Povezave