Datum: 5.7.2019

Številka: 113-2/2019

 

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. člena Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, št. 19/2017, z dne 14. 2. 2017, s spremembami in dopolnitvami št. 19-2/2017, z dne 8. 11. 2018, ter sklepa sprejetega na 22. seji Sveta zavoda, dne 4. 7. 2019, Svet zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, objavlja prosto delovno mesto

 

direktorja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, za 4-letno mandatno obdobje

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

  • ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja),
  • ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
  • ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti, 
  • ima pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen strokovni izpit za poklicnega gasilca,
  • ima opravljen strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote. 

 

Predpisana strokovna izpita iz pete točke drugega odstavka tega člena mora direktor opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela direktorja. Če direktor iz razlogov, ki niso na njegovi strani,  ne more opraviti strokovnih izpitov v roku enega leta od nastopa dela, jih mora opraviti v roku enega leta od zagotovitve objektivnih pogojev za njihovo opravljanje.

 

Kandidat mora predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis v obliki Europass s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal.

 

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

  • kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
  • kot dokazilo v zvezi s kazenskopravnim pogojem predloži izjavo, da ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje oziroma drugo ustrezno dokazilo, kot npr. izpis iz kazenske evidence,
  • kot dokazilo o opravljenem predpisanem preizkusu psihofizičnih sposobnosti se šteje veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti iz prvega odstavka 14. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19, v nadaljevanju ZGas)
  • kot dokazilo o petih letih delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in o opravljenem strokovni izpit za poklicnega gasilca, predloži izjavo, ki opisno izkazuje izpolnjevanje pogoja o petih letih delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva definiranih v 5. členu ZGas, ter fotokopijo opravljenega strokovnega izpisa za poklicnega gasilca oziroma drugo ustrezno dokazilo,
  • kot dokazilo o  opravljenem strokovnem izpitu za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote se šteje potrdilo institucije, ki je na podlagi veljavnih predpisov pooblaščena za izvajanje organizacijskih in drugih opravil pri izvajanju ter za izvajanje strokovnih izpitov za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote.

 

Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.

 

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

 

Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja GRC Ajdovščina – Ne odpiraj!« na naslov: Gasilsko reševalni center Ajdovščina, za razpisno komisijo, Tovarniška cesta 3h, 5270 Ajdovščina. 

 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave v Primorskih novicah in Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo (17.07.2019). Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. 

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh od javne objave razpisa oziroma po zaključku postopka. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobje 4let, s polnim delovnim časom.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Predsednik sveta

Anton Kreševec l.r.