.

Informacije

Vsebina je v pripravi.

Vsebina je v pripravi.

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) Več.

error: Te slike so zaščitene.