.

Gasilstvo v Občini Ajdovščina

 Iz stare klavnice je nastal gasilski dom v katerem je bil sedež poklicne enote, občinske gasilske zveze in GD Ajdovščina. Slika je iz leta 1964.

Iz stare klavnice je nastal gasilski dom v katerem je bil sedež poklicne enote, občinske gasilske zveze in GD Ajdovščina. Slika je iz leta 1964.

Korenine gasilstva v Vipavski dolini segajo v leto 1887, ko so v Vipavi ustanovili prvo prostovoljno gasilsko društvo na Primorskem. Do prve svetovne vojne so nastala še ostala društva v občini Ajdovščina (PGD Podnanos leta 1892, PGD Vrhpolje in PGD Selo 1911). Leta 1925 je v mestu Ajdovščina bilo ustanovljeno gasilsko društvo Ajdovščina. V Šturjah, ki je bil del mesta onkraj reke Hubelj, ki je spadalo pod takratno Kranjsko deželo pa je bilo ustanovljeno gasilsko društvo Šturje.

Prva in druga svetovna morija sta posegli tudi v gasilske organizacije. Okupator je uničil, odvlekel ali oteževal delo v gasilskih društvih, mnogi člani so padli za svobodo domovine. Primorci so strahote obeh vojn in zatiranje v vseh pogledih dobro prestali. Pozneje pa do današnjih dni so gasilsko organiziranost spremenili in izboljšali. Posebej velja to za obdobje po letu 1955, ko so se začele ustanavljati gasilske zveze, ki so kot krovne organizacije sprejele nove naloge in pristojnosti. V letih 1957 in 1977 sta bili v občini Ajdovščini ustanovljeni še dve prostovoljni društvi (PGD Šmarje, PGD Col).

Leta 1955 je bila ustanovljena gasilska zveza Ajdovščina, ki je povezovala, usmerjala in vodila 12 teritorialnih in industrijskih gasilskih društev, v katerih je bilo vključeno 436 članov in članic.

Občina Ajdovščina je gospodarsko, kulturno in upravno središče Vipavske doline. Mesto Ajdovščina ima raznoliko gospodarstvo, močno je zastopano gradbeništvo, prehrambeno živilska industrija, lesno predelovalna, tekstilna in kovinarska dejavnost. Območje občine Ajdovščina je tudi reliefno zelo razgibano, stalna burja, ki večkrat na leto prehaja v orkane, plazovi in poplave, industrija in cestni tranzit  je narekoval in zahteval organiziranost  poklicnega gasilstva, ki bo opravljal tako operativno kot tudi preventivno zaščito in varnost na celotnem teritoriju občine.

Časopis Primorske novice je leta 1962 sporočil novico, da je Požarnovarnostna služba v mestu okrepljena. Odprlo se je nov gasilski dom, ki je bil svečano predan svojemu namenu in ki bo pripomogel k krepitvi gasilstva na ajdovskem. Hkrati je bil to temelj poklicnega gasilstva v občini. GRC Ajdovščina, ki ima sedež na isti lokaciji tudi danes.

 Razporejen strojni park leta 1969, s katerim je razpolagala poklicna gasilska enota.

Razporejen strojni park leta 1969, s katerim je razpolagala poklicna gasilska enota.

Leta 1963 so bili redno zaposleni prvi trije gasilci , dve leti pozneje je bila uvedena stalna dežurna služba, ki jo je izvajalo pet operativnih gasilcev. Občinska poklicna gasilska enota se je oblikovala skozi različne težave in razumevanja in nerazumevanja odgovornih v občini. V začetku razvoja poklicne enote, so se gasilci srečevali z gašenjem in reševanjem ljudi in njihovega imetja, s preventivnim delom, s servisiranjem in vzdrževanjem opreme gasilskih društev. Prva desetletja od ustanovitve so poklicni gasilci poleg redne dejavnosti opravljali tudi prevoze materiala za podjetja, žaganje drv in druge storitve z namenom, da je enota premagovala finančne težave in si sama zagotovila materialne možnosti za razvoj.

Zaradi spremenjene zakonodaje in reorganizacije gasilstva je bil na osnovi odloka občine Ajdovščina leta 1993 organiziran javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina. S tem odlokom so bili dokončno urejeni medsebojni odnosi med GRC in ustanoviteljem občino Ajdovščina.

Pogled v preteklost gasilstva na ajdovskem nas upravičeno navdaja s ponosom. Če v preteklosti niso bili poklicni enoti časi posebej naklonjeni je zdaj čas, da se enotno vsi, vsi gasilci in tisti, ki cenijo delo poklicnega gasilca, posvetimo razvoju in napredku poklicnega gasilstva v občini Ajdovščina.

error: Te slike so zaščitene.