Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Namen

Posredovanje informacij, kateri osebni podatki se vodijo v organizaciji za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Rok hrambe

5 let.

Opis postopka

Zahtevek vlagatelj vloži za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki  oziroma za seznanitev z  osebnimi podatki za otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka.

E-vlogo je mogoče oddati le z uporabo digitalnega potrdila (s čimer izvede identifikacijo) in sicer za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. V primeru, da želi vlagatelj vložiti zahtevo za seznanitev z osebnimi podatki otroka, ki je mlajši od 16 let ali drugo osebo v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka, lahko takšen postopek izvede le na lokaciji upravljavca.

Podatki, ki so zajeti v tem zahtevku  bodo uporabljeni izključno za namen identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo organizaciji in za posredovanje odgovora skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Priloge

V primeru oddaje e-vloge preko spletne strani priloge niso potrebne.

V primeru oddaje vloge na lokaciji mora vlagatelj predložiti identifikacijski dokument iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba (posameznik) za katero se zahteva seznanitev ali posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo, oziroma da je zakoniti zastopnik osebe ali otroka, za katero se zahteva posredovanje osebnih podatkov.

Taksa

Vloga je takse prosta.

Organizacija brezplačno zagotovi eno kopijo osebnih podatkov v kolikor je za to podana zahteva s strani vlagatelja. Za vse nadaljnje kopije lahko organizacija zaračuna strošek posredovanja. V kolikor pri posredoovanju nastanejo materialni stroški ki presegajo 5 EUR z vključenim DDV, o tem naročnika obvestimo pred posredovnjem informacije in naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

error: Te slike so zaščitene.