Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina

Kandidat mora poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, ki jih določa 12. člen odloka:

 • ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja),
 • ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
 • ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti,
 • ima 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen strokovni izpit za poklicnega gasilca,
 • ima opravljen strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote, kot izhaja iz 8.a in 8.b člena Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14).

 

Na podlagi 12. člena odloka lahko za direktorja kandidira tudi kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote, pod pogojem, da bo v primeru imenovanja, predpisana strokovna izpita opravil najkasneje v enem letu po nastopu dela direktorja. Če direktor iz razlogov, ki niso na njegovi strani,  ne more opraviti strokovnih izpitov v roku enega leta od nastopa dela, jih mora opraviti v roku enega leta od zagotovitve objektivnih pogojev za njihovo opravljanje.

 

Kandidat mora predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

 • v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne dosedanje zaposlitve, v okviru katerih je kandidat pridobil 5 – letne delovne izkušnje pri opravljanju operativnih nalog gasilstva, definiranih v 5. členu Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C, v nadaljevanju ZGas) in dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za poklicnega gasilca, skladno z določili 13. člena ZGas,
 • kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • kot dokazilo v zvezi s kazenskopravnim pogojem predloži izjavo, da ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje oziroma drugo ustrezno dokazilo, kot npr. izpis iz kazenske evidence,
 • kot dokazilo o opravljenem predpisanem preizkusu psihofizičnih sposobnosti se šteje veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti iz prvega odstavka 14. člena ZGas,
 • kot dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklicnega gasilca ter o opravljenem strokovnem izpitu za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote se šteje potrdilo institucije, ki je na podlagi veljavnih predpisov pooblaščena za izvajanje organizacijskih in drugih opravil ter za izvajanje strokovnih izpitov za poklicnega gasilca, za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in za predstojnika gasilske enote,
 • program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

 

Pisno prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja GRC Ajdovščina – Ne odpiraj!« na naslov: Gasilsko reševalni center Ajdovščina, za razpisno komisijo, Tovarniška cesta 3h, 5270 Ajdovščina, v roku 8 dni od te objave . Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali pogojev tega razpisa.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh od dneva objave tega razpisa oziroma po zaključku postopka. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, za  čas trajanja 4 – letnega mandata, s polnim delovnim časom.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Kontakt: petra.kranjc@grcajdovscina

Razpis za direktorja GRC 2023