Kandidat za gasilca

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerij (Ur list RS št. 21/13, 78/13 – popr., 45/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/H, 5270 Ajdovščina, objavlja javni razpis za delovno mesto

 

KANDIDAT ZA GASILCA (M/Ž)

 

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:

 • ·         da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten;
 • ·         da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
 • ·         da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled;
 • ·         da ima vozniški izpit B kategorije.

 

Zaželeno je, da ima kandidat:

 • vozniški izpit C kategorije,
 • izkušnje na področju gasilstva,
 • stalno prebivališče v bližini sedeža zavoda.

Z izbranim kandidatom bo zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in pripravljalnega obdobja v zavodu, sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s predvidenim pričetkom 1.1.2019. Po uspešno opravljenem izobraževanju in pripravljalnem obdobju bo možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in sicer za delovno mesto »GASILEC«.

Prijava mora vsebovati:

 • ·         kratek življenjepis, kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil;
 • ·         fotokopijo listine o izpolnjevanju pogoja glede stopnje izobrazbe;
 • ·         fotokopijo vozniškega izpita B kategorije;
 • ·         dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni);
 • ·         dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni);
 • ·         morebitna dokazila o drugih pomembnih okoliščinah (vozniški izpit C kategorije, izkušnje s področja gasilstva ter sistema zaščite in reševanja,….)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje v zaprti ovojnici najkasneje do 12.10.2018 na naslov: Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/H, 5270 Ajdovščina s pripisom »Ne odpiraj-prijava na javni razpis KANDIDAT ZA GASILCA«

Če je prijava poslana po pošti zadnji dan roka za prijavo, šteje da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. (05) 366-24-82, od ponedeljka do petka od 11.00 do 15.00 ure. Neizbrani kandidati bodo o ne izbiri pisno obveščeni najkasneje 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Datum: 5.10.2018

Številka: 196/2018

                                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                                             Miha Ergaver